YETERLİLİKLER
Tarım Ekonomisi1-Ulusal ve uluslararası tarım politikalarını kavramak, amaç ve araçlarını öğrenerek, ülkesel ve bölgesel düzeyde politikalar oluşturabilme ve yorumlama becerisi2-Tarım, Tarımsal sanayi ve kaynak ekonomisinin temel ilke ve kavramlarını öğrenme,3-Tarım sektörü ile ilgili mikro ve makro verilerin sayısal yöntemler ile analiz edilip yorumlanması yeteneği4-Tarımsal yayım ve köy sosyolojisi konusunda temel bilgilere sahip olma ve çiftçilere yeniliklerin aktarılması, etkin iletişim kurma ve öğrenme yeti ve becerisi5-Tarım işletmelerinin yönetimi, organizasyonu ve planlaması konusundaki temel ilke ve yöntemlerin öğrenilmesi ve tarım işletmelerinde uygulanması,6-Tarım işletmelerinin muhasebe kayıtlarının tutulması, finansal analiz yöntemlerinin kavranması ve finansman sorunlarının çözümü,7-Tarım, hayvancılık, gıda ve imalat sanayi yatırım projelerinin fizibilite raporlarını hazırlama ve değerlendirme becerisi,8-Pazarlama ilke ve yöntemlerinden yararlanarak tarım ürünlerinin pazarlanması ve pazar araştırmaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve uygulama becerisi,9-Kooperatifçilik ve üretici örgütlenmesinin evrensel ilkeleri, değerleri ve uygulamaları konusunda temel bilgilere sahip olma ve yorumlama becerisi,10-Hem tarımın teknik konularında (tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık, tarım ürünleri teknolojisi gibi) hem de ekonomi bilimi, işletmecilik, pazarlama, kooperatifçilik, proje hazırlama, tarımsal yayım, tarım politikaları, planlama, finansman ve muhasebe gibi sosyal bilimlerin temel ilke ve kavramlarına ilişkin bilgi sahibi olma, 11-Gıda, tarımsal girdi ve tarımla ilgili diğer işletmelerin yönetimi ve organizasyonu12-Değer biçme yöntemlerini öğrenerek, tarımsal malların (arazi, bina, alet ve makine) değerlerini belirleme becerisi13-Çevre ekonomisinin temel kavramlarını öğrenerek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına ilişkin küresel politikaları öğrenme ve yorumlama, çevre yönetimi ve çevresel değerleme yöntemlerini kavrayabilme becerisi 14-Bilişim teknolojileri hakkında temel bilgilerin kazandırılması, muhasebe, istatistik ve ofis uygulamalarına yönelik paket yazılımları kullanabilme becerisi15-Bilimsel araştırmaların hazırlanmasında gerekli olan kaynaklara ve verilere güncel teknolojileri kullanılarak (kütüphane, online veritabanları, sosyal ağlar vb) ulaşma becerisi

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ