Yürütülen Projeler
Proje Adı Proje Bitiş Yılı Destekleyen Kurum
Yeter Gelirli Arazi Büyüklüğünün Belirlenmesi 2016 Kalkınma Bakanlığı Projesi
Kalkınma Bakanlığı Trakya Kalkınma Ajansı Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Fizibilite Projesi 2015 Kalkınma Bakanlığı Projesi
Kırklareli ve Edirne İllerinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2015 TAGEM
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi 2015 TAGEM
Kırsal Kalkınma Amaçlı Ekoturizm Planlaması: Kıyıköy Örneği 2015 TÜBİTAK Projesi
Süne Mücadelesinin Trakya Bölgesi Ekonomisine Olan Katkıları Üzerine Bir Araştırma 2015 BAP
Tarım İşletmelerinde Alternatif Gelir Sağlama Olanaklarına Kadınların Bakış Açısı ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi: Trakya Bölgesi Araştırması 2015 Dünya Bankası Projesi
Tekirdağ İlinde Balık Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi 2015 BAP
Trakya Bölgesinde Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Ananlizi 2015 BAP
Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi 2015 TAGEM
Trakya’da Tarla Ürünlerini (Buğday, Ayçiçeği, Kanola,Çeltik) Üreten İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Başlıca Gelişmişlik Göstergeleri İtibariyle Analizi 2015 Araştırma Projesi
Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi 2015 TAGEM
Yerel Halkın Bakış Açısıyla Kırsal Kalkınmada Tarım Turizmi: Tekirdağ İli Örneği 2015 BAP
Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğine Etki Eden Faktörler 2013 BAP
Sulama İşletmeciliğini Üstlenen Organizasyonların Etkinlik ve ve rimliliklerinin Belirlenmesi 2013 Araştırma Projesi
Bitkisel Üretimde Çiftçilerin Girdi Kullanım Kararlarının ve Bilinç Düzeylerinin Analizi: Trakya Bölgesi Örneği 2012 TÜBİTAK Projesi
Tekirdağ İlinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıklarının Analizi 2011 BAP
Trakya Bölgesinde Süne (Eurygaster İntegriceps) Zararlısının Ekmeklik Buğdayların Teknolojik Özellikleri ve Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri 2011 Araştırma Projesi
Yüksek Öğrenime Yeni Başlayan Öğrencilerin Oryantasyon Becerilerini Etkileyen Faktörlerin Analizi 2011 BAP
Şarköy İlçesinde Kırsal Turizme Yönelik Arazi Kullanım Planlaması Hızlı Kırsal Değerlendirme 2010 TÜBİTAK Projesi
Trakya Bölgesinde Kanola Üretiminin Ekonomik Analizi 2009 BAP
Trakya Bölgesi Bağcılığının Mevcut Durumu ve Üreticilerin Örgütlenme Olanaklarının Belirlenmesi 2009 Araştırma Projesi
Türkiye’de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Üreticiler ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri: Trakya Bölgesi Örneği 2007 Araştırma Projesi
Türkiye'de Kırmızı Et Sanayinin İşletme ve Tüketici Düzeyinde Analizi 2007 BAP
Trakya Bölgesi ve Göl Çevresindeki Sosyo-Ekonomik (Avcılık, Tarım ve Sanayi) Faaliyetlerin Gala Gölüne Etkileri ve Sürdürülebilir Sulak Alan Yönetimi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Tespiti 2006 BAP
ILO (Uluslar Arası Çalışma Örgütü)’Nün Yeni Kooperatif Standartlarına Trakya Tarım Kooperatiflerinin Uyumu 2006 BAP
Türkiye´De Ayçiçeğinin Arz,Talep ve Dış Ticaretinin Ekonometrik Analizi 2004 BAP
Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB Modeli 2004 Araştırma Projesi
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Trakyabirlik Örneği 2004 BAP
Gelişmiş Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organizasyonu 2003 BAP
Türkiye'de Bakliyat Üretimindeki Sorunların Çözümü ve Dışa Bağımlılığı Azaltacak Politikaların Geliştirilmesi 2003 Araştırma Projesi
Bitkisel Yağ Sektörünün Üretici, Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi ve Yağ Açıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi 2002 TÜBİTAK Projesi
Sürekli Gelişmeye Önem ve ren Firmalarda Performans Ölçüm ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması: Şarap Sanayi Örneği 2002 BAP
Trakya Bölgesinde Sanayileşmenin Tarımsal Üretime Etkileri ve Sonuçlarının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi 2002 TÜBİTAK Projesi
Türkiye Bitkisel Yağ Sektörünün Üretici, Sanayici ve Tüketici Düzeyinde Analizi ve Yağ Açıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi 2002 TÜBİTAK Projesi
Türkiye'de Çeltik Üretimini Artırmaya ve Pirinç İthalatını Azaltmaya Yönelik Politikaların Geliştirilmesi 2002 TÜBİTAK Projesi
Trakya Bölgesinde Süt Sanayi Sektör Analizi 2002 BAP
Trakya’da Tarımsal Ürün Maliyetleri 2001 Araştırma Projesi
Türk Tarımında Kimyasal İlaç Kullanımı: Etkinsizlik, Sorunlar ve Alternatif Düzenlemelerin Etkileri 2001 TEAE
Türkiye’de Bazı Bölgeler İçin Önemli Ürünlerde Girdi Kullanımı ve Üretim Maliyetleri 2001 TEAE
Türkiye’de Şekerpancarında Uygulanan Tarım Politikaları ve Trakya’da Şekerpancarı Tarımının Ekonomik Yönleri 2001 Araştırma Projesi
Türkiye’de Tarımsal İlaç Kullanımının Sürdürülebilir Tarım Politikası Açısından Değerlendirilmesi; Trakya Bölgesi Örneği 2001 BAP
Trakya’da Kırsal Kesimin Örgütlenmesinde Tarım Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Rolü 1999 Araştırma Projesi
Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarımsal Yayım Çalışmalarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Silaj Yapımının Benimsetilmesi Örneği 1999 BAP
Tekirdağ İlinde Alman Tarımsal Yayım Modeli ve Bu Modelin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Araştırma Raporu 1998 BAP
Malkara İlçesinde Ayçiçeği Üreticilerinin Teknolojik Yeniliklere Karşı Davranışlarını Etkileyen Etmenler Üzerine Bir Araştırma 1998 Diğer
Tekirdağ İli Dağ Köyleri Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları 1997 Araştırma Projesi
Saray İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanakları 1996 Araştırma Projesi
ޞArköy İlçesi Kırsal Kalkınma Potansiyeli ve Değerlendirme Olanaklar 1996 Araştırma Projesi
Trakya Bölgesinde Bitkisel Sıvı Yağ ve Margarin Sanayii Sektör Analizi, Ekonomik Yapı, Darboğazlar ve Çözümler 1996 TÜBİTAK Projesi
Landwirtschaft Und Lage Der Agrarberatungen İn Tekirdağ/Thrazien-Türkei -Am Beispiel: Das Dorf Karabezirgan Bei Tekirdağ 1996 Diğer
Tekirdağ Önder Çiftçi Gruplarında Uygulanan Tarımsal Yayım Hizmeti Modeli ve Yayım Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma 1996 BAP
Tekirdağ Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesinde Görev Yapan Yayım Elamanlarının Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma 1996 BAP
Trakya ve Güney Marmara Bölgesinde Hibrit Ayçiçeği Tohumluğu Pazar Araştırması 1993 Araştırma Projesi
Tekirdağ İlinde Süt Sığırcılığına Ağırlık ve ren Tarım İşletmelerinin Planlanması 1985 TÜBİTAK Projesi
Ergene Nehrindeki Kirliliğin Bölge Tarımına ve rdiği Ekonomik Zararların İncelenmesi Devam Ediyor BAP
Havza Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Devam Ediyor TÜBİTAK Projesi
Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri Devam Ediyor BAP
Trakya Bölgesinde Geleneksel Ürünlerin Ekonomiye Kazandırılmasında Kırsal Kadının Rolü ve Örgütlenme Olanakları Devam Ediyor BAP
Trakya Bölgesinde Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi Devam Ediyor BAP
AB ve Türkiye'de Şekerde Uygulanan Tarım Politikaları ve Trakya'da Şekerpancarı Tarımının Ekonomik Yönleri   BAP
Marmara Bölgesinde Mantar Üretimi ve Değerlendirilmesi   BAP
Marmara Denizi Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Yönetim Stratejilerinin Geliştirilmesi   BAP
Organik Bal Üretimi Açısından Trakya Bölgesi Arı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu   BAP
Sosyo-Ekonomik Açıdan Trakya Bölgesinin Tarımsal Yapısı   Diğer
Trakya Bölgesi Un Sanayi Sektör Analizi   BAP